0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 5. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzień 5. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzi­siaj przez pada­ją­cy deszcz zwie­dzi­li­śmy tyl­ko Betle­jem. Odwie­dzi­li­śmy Pole Paste­rzy i Bazy­li­kę Naro­dze­nia Pań­skie­go. Dotknę­li­śmy cho­ciaż przez chwi­lę lśnią­cej meta­lo­wej gwiaz­dy w posadz­ce  wyzna­cza­ją­cej miej­sce, w któ­rym stał żłó­bek. W kapli­cy św. Hele­ny odpra­wi­li­śmy Mszę świę­tą, a następ­nie uda­li­śmy się do Gro­ty Mlecz­nej. Jutro — na począ­tek Wiel­kie­go Postu odwie­dzi­my Jero­zo­li­mę, gdzie przej­dzie­my śla­da­mi Dro­gi Krzy­żo­wej Pana Jezusa.

Pole Paste­rzy

Bazy­li­ka Naro­dze­nia Pańskiego

Msza Świę­ta w kapli­cy św. Heleny

Piel­grzy­mi mariac­cy przy koście­le św. Kata­rzy­ny Aleksandryjskiej