0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 6. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Dzień 6. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Ten nie­zwy­kły dzień w roku — Śro­dę Popiel­co­wą — począ­tek Wiel­kie­go Postu, zaczę­li­śmy od zoba­cze­nia Ogro­du Get­se­ma­ni i Mszy świę­tej. Potem odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą śla­da­mi Pana Jezu­sa. Na sam koniec zwie­dzi­li­śmy Bazy­li­kę Gro­bu Pań­skie­go, przy­ło­ży­li­śmy rękę do ska­ły ze szczy­tu Gol­go­ty i uca­ło­wa­li­śmy grób Chry­stu­sa. Jutro odwie­dzi­my kolej­ne miej­sca w Jerozolimie.

Widok na Betlejem

Ogród Get­se­ma­ni

Dro­ga Krzyżowa

Bazy­li­ka Gro­bu Pańskiego

Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”

Pra­cow­ni­cy para­fii Mariackiej