0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dzień 7. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Dzień 7. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Za nami kolej­ny inten­syw­ny dzień zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. O poran­ku uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej w Bet­fa­ge. Potem uda­li­śmy się do kościo­łów: Pater Noster i Domi­nus Fle­vit, czy­li miej­sca gdzie Pan Jezus zapła­kał nad Jero­zo­li­mą. Byli­śmy tak­że w koście­le Gro­bu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w Bazy­li­ce Jej Zaśnię­cia i przy Ścia­nie Pła­czu. Ponad­to zwie­dzi­li­śmy Wie­czer­nik i kościół św. Pio­tra — In Gal­li­can­tu. Na zakoń­cze­nie dnia odwie­dzi­li­śmy Insty­tut Pamię­ci Męczen­ni­ków i Boha­te­rów Holo­cau­stu — Jad Waszem. Jutro cze­ka na nas Massada.

Bet­fa­ge

Pater Noster

Widok na Jerozolimę

Widok z kościo­ła Domi­nus Flevit

Ścia­na Płaczu

Ain Karem

Jad Waszem