0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft z tajemnicami różańca

Haft z tajemnicami różańca

Welon kie­li­cho­wy ozdo­bio­ny haftem figu­ral­nym przed­sta­wia­ją­cym tajem­ni­ce różań­ca świę­te­go, ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: XVII w.

Tech­ni­ka: haft ście­giem point d’orient, atłas, koron­ka klockowa

Mate­ria­ły: nici jedwab­ne, nici meta­lo­we, nici drotowe

Fun­da­cja: (?)

W zbio­rach kościo­ła Mariac­kie­go znaj­du­je się welon kie­li­cho­wy uszy­ty z czer­wo­ne­go, jedwab­ne­go atła­su o boga­tym zdo­bie­niu haf­ciar­skim przed­sta­wia­ją­cym tajem­ni­ce różań­ca świę­te­go. Na środ­ku przy gór­nej kra­wę­dzi welo­nu roz­po­czy­na­ją się, i ukła­da­ne są w lewą stro­nę, kolej­no tajem­ni­ce rado­sne: Zwia­sto­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Nawie­dze­nie św. Elż­bie­ty, Naro­dze­nie Pana Jezu­sa, Ofia­ro­wa­nie Pana Jezu­sa w świą­ty­ni, Odna­le­zie­nie Pana Jezu­sa w świą­ty­ni, tajem­ni­ce bole­sne: Modli­twa w Ogrój­cu, Biczo­wa­nie Pana Jezu­sa, Cier­niem uko­ro­no­wa­nie Pana Jezu­sa, Dźwi­ga­nie krzy­ża na Kal­wa­rię, Śmierć Pana Jezu­sa na krzy­żu oraz tajem­ni­ce chwa­leb­ne: Zmar­twych­wsta­nie Pana Jezu­sa, Wnie­bo­wstą­pie­nie Pana Jezu­sa, Zesła­nie Ducha Świę­te­go oraz Wnie­bo­wzię­cie Mat­ki Bożej.

Pią­ta tajem­ni­ca chwa­leb­na Uko­ro­no­wa­nie Mat­ki Bożej na kró­lo­wą nie­ba i zie­mi jest więk­sza od pozo­sta­łych i zosta­ła umiesz­czo­na w cen­tral­nej czę­ści welo­nu. Sce­na ta zosta­ła zakom­po­no­wa­na w obra­mie­niu utwo­rzo­nym z różań­ca świę­te­go. Jest on  utwo­rzo­ny ze srebr­nej nici z duży­mi srebr­ny­mi kora­li­ka­mi, któ­re są prze­dzie­lo­ne mniej­szy­mi błę­kit­ny­mi. Poszcze­gól­ne dzie­siąt­ki różań­ca oddzie­lo­ne są mały­mi, czte­ro­płat­ko­wy­mi srebr­ny­mi kwia­tusz­ka­mi o zło­tych środ­kach z zie­lo­ny­mi, nie­du­ży­mi list­ka­mi. Taki kwia­tu­szek znaj­du­je się rów­nież przed srebr­nym, rów­no­ra­mien­nym krzy­żem na koń­cu różań­ca. Ramio­na tego krzy­ża mają for­mę trój­li­ścia, a pomię­dzy nimi znaj­du­ją sią krót­kie, błę­kit­ne pro­mie­nie. Środ­ko­wa sce­na wpi­sa­na jest w dodat­ko­we, kwa­dra­to­we obra­mie­nie utwo­rzo­ne tak jak róża­niec z srebr­nej nici ze srebr­ny­mi i błę­kit­ny­mi kora­li­ka­mi oraz z drob­ny­mi kwia­tusz­ka­mi. Pozo­sta­łe hafty uka­zu­ją­ce poszcze­gól­ne sce­ny tajem­nic różań­ca świę­te­go zosta­ły zakom­po­no­wa­ne w owal­nych obra­mie­niach utwo­rzo­nych ze zło­tej nici z nawle­czo­ny­mi na nią mały­mi i duży­mi zło­ty­mi koralikami.

 

Przód welo­nu