0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Informacja dot. bezpieczeństwa

Informacja dot. bezpieczeństwa

Pozo­sta­jąc w soli­dar­no­ści z gospo­da­rza­mi kate­dry Notre Dame w Pary­żu, któ­rą odwie­dzi­li­śmy 1 grud­nia 2018 roku wraz z chó­rem Cap­pel­la Maria­lis, poda­je­my kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­ro­we­go zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem kościo­ła Mariac­kie­go w Krakowie:

Kościół Mariac­ki jest pod sta­łym nad­zo­rem i moni­to­rin­giem. Nasze sys­te­my są bez­po­śred­nio połą­czo­ne z dyżur­nym Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Kra­ko­wie. Czas dojaz­du jed­nost­ki ratow­ni­czo-gaśni­czej nie powi­nien prze­kro­czyć 3 minut. Kościo­ła strze­że w prze­strze­ni naw, wież oraz pod­da­sza 300 detek­to­rów — wykry­wa­czy zagro­że­nia. Dodat­ko­wym zabez­pie­cze­niem bazy­li­ki są: hydrant wewnętrz­ny, hydran­ty zewnętrz­ne oraz pod­ręcz­ny sprzęt gaśni­czy, w tym oko­ło 70 gaśnic. Zazna­czyć nale­ży, że nasza bazy­li­ka może pochwa­lić się cało­do­bo­wą obser­wa­cją stra­ża­ków – hejnalistów.

Przy wszyst­kich pra­cach remon­to­wo-kon­ser­wa­tor­skich wystę­pu­je sta­ły nad­zór osób upo­waż­nio­nych oraz obec­ność pod­ręcz­ne­go sprzę­tu gaśni­cze­go na wypa­dek wystą­pie­nia zagro­że­nia. W tym cza­sie nie pro­wa­dzi­my żad­nych prac przy więź­bie dacho­wej. Dodat­ko­wo, sys­te­ma­tycz­nie prze­cho­dzi­my prób­ne alar­my i szko­le­nia pra­cow­ni­ków. Co kwar­tał sprzęt prze­ciw­po­ża­ro­wy prze­cho­dzi inspek­cję. Ostat­nie ćwi­cze­nia na dużą ska­lę z zady­mie­niem, ewa­ku­acją i sprzę­tem gaśni­czym odby­ły się we wrze­śniu 2017 roku.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­nia­ją się do tro­ski o bez­pie­czeń­stwo kościo­ła Mariac­kie­go w Krakowie.