0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kim On jest? Katecheza o ZBAWICIELU

Data

21 lutego 2019

Kim On jest? Katecheza o ZBAWICIELU

W czwartek 21 lutego — kolejna katecheza organizowana przez Salę na Górze. 

Cykl kate­chez doty­czy oso­by Jezu­sa Chry­stu­sa. Tym razem, chce­my na Nie­go spoj­rzeć jako na Zba­wi­cie­la, tego, któ­ry przy­szedł wyba­wić nas od grze­chu i śmier­ci. O tym, jak mamy tę praw­dę rozu­mieć i „co nam to daje” — opo­wie nasz Gość, ks. dr hab. Jacek Kem­pa, kapłan Archi­die­ce­zji Kato­wic­kiej, pra­cow­nik Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego.

Spo­tka­nie roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą o 18:30. Po niej, o godz. 19:15 — kate­che­za, a następ­nie dys­ku­sja. Ser­decz­nie zapraszamy!

Wyda­rze­nie na FB: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​2​5​2​7​4​2​6​2​8​9​85301/