0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Kra­ków 21/​03/​2018

Komu­ni­kat ws. ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym w 2018 roku

W związ­ku z pla­no­wa­ny­mi w tym roku inten­syw­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi i bada­nia­mi sce­ny głów­nej ołta­rza Mariac­kie­go, infor­mu­je­my zain­te­re­so­wa­nych, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku wej­ście do bazy­li­ki dla tury­stów nie będzie moż­li­we.  W tym cza­sie, w dal­szym cią­gu zapra­sza­my naszych gości z kra­ju i z zagra­ni­cy do zwie­dza­nia Hejnalicy.

Prze­pra­sza­my zwie­dza­ją­cych i naszych part­ne­rów z bran­ży tury­stycz­nej za cza­so­we utrud­nie­nia w orga­ni­za­cji wycie­czek i tras tury­stycz­nych. Pra­ce pro­wa­dzo­ne były do tej pory w taki spo­sób, aby ołtarz był sta­le dostęp­ny dla naszych gości i tury­stów. Nale­ży dodać, że sama litur­gia w bazy­li­ce odby­wać się będzie bez zakłó­ceń, o zwy­kłych porach, tak w nie­dzie­lę, świę­ta jak i w dni powszednie.