0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariackiego.
W okre­sie naj­bliż­szych paru tygo­dni powsta­nie nowa pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji wybra­nych rzeźb i pła­sko­rzeźb ołta­rza, dla potrzeb litur­gii i turystyki.
Obec­ny wgląd w rzeź­by i pła­sko­rzeź­by jest sta­nem tymczasowym.
Pro­si­my o zro­zu­mie­nie i cierpliwość.