0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Krakowianie i Duchowieństwo w hołdzie Królowej Krakowa

Krakowianie i Duchowieństwo w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ko­wia­nie i Ducho­wień­stwo odda­li hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Częstochowskiej. 

Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski nawią­zu­jąc do tego wyda­rze­nia powie­dział: „Patrzy­my tu na wid­nie­ją­cy na ołta­rzu uko­ro­no­wa­ny 15 grud­nia 1968 roku w jego kopii – obraz Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Obraz tak bar­dzo nam zna­ny. Obraz mają­cy tutaj wie­lo­wie­ko­wą histo­rię i wypły­wa­ją­cą z niej tra­dy­cję. Obraz uka­zu­ją­cy Dzie­ciąt­ko Jezus przy­tu­lo­ne do swej Mat­ki. I to jest ta prze­strzeń, zda­niem Karo­la Woj­ty­ły, naj­bar­dziej bli­ska i cią­gle trwa­ła w Jej ser­cu, a przez to tak­że w naszym.

I oto — prze­strzeń Jego bar­dziej niż w szep­cie mych warg,
bar­dziej niż w myślach, we wzro­ku, w pamięci,
(…) zapa­mię­ta­na jest w Two­ich ramio­nach. Przy­tu­lo­na głów­ką do Twych bark,
bo prze­strzeń ta w Tobie zosta­ła, bo ona wzię­ta jest z Ciebie.
I nigdy pust­ką nie świeci”.

Chce­my zna­leźć się w tej cudow­nej prze­strze­ni mię­dzy Dzie­ciąt­kiem Jezus a ser­cem Jego Mat­ki i tam trwać. I pro­sić Chry­stu­sa za Jej przy­czy­ną o wol­ność, o wol­ność ducha prze­ja­wia­ją­cą się w spo­sób naj­bar­dziej głę­bo­ki w wie­rze, nadziei i miło­ści. O wol­ność zewnętrz­ną i wewnętrz­ną naszej Ojczy­zny, o wol­ność, z któ­rą chce­my iść naprzód z wiel­ką nadzieją”.