0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Mariacki Festiwal Organowy

Data

12 września 2017

Godzina

20:00

Miejsce

Bazylika Mariacka w Krakowie

Organizatorzy

Bazylika Mariacka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mariacki Festiwal Organowy

 Mariacki Festiwal Organowy |

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców oraz gości Kra­ko­wa do Bazy­li­ki Mariac­kiej na:

III Mariacki Festiwal Organowy

koncert 12 września

 

Przez dwa let­nie mie­sią­ce sław­ną kra­kow­ską abzy­li­kę, zna­ną przede wszyst­kim z Ołta­rza Wita Stwo­sza oraz Hej­na­łu Mariac­kie­go, wypeł­nią dźwię­ki kró­lew­skie­go instru­men­tu w wyko­na­niu wir­tu­ozów muzy­ki orga­no­wej z całe­go świa­ta, m.in. z Włoch, Fran­cji, Nie­miec, Austrii czy Sta­nów Zjednoczonych.

Fina­ło­wy, dzie­sią­ty kon­cert z udzia­łem Krzysz­to­fa Michał­ka – orga­ny (Pol­ska) i Zespo­łu wokal­ne­go FLORES ROSARUM odbę­dzie się 12 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 20.00.

Wstęp za oka­za­niem cegieł­ki w cenie 20 PLN – do naby­cia w przed­sprze­da­ży w kasie bazy­li­ki Mariac­kiej, a tak­że w dniu kon­cer­tu przy głów­nym wej­ściu do kościo­ła od godz. 19.00.

Orga­ni­za­to­rzy:
Bazy­li­ka Mariacka
Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie

Part­ner Główny:
Comarch S.A.

Part­ne­rzy:
Kon­su­lat Gene­ral­ny Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec w Krakowie
Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Krakowie
Insty­tut Fran­cu­ski w Krakowie
Austriac­kie Forum Kul­tu­ry w Warszawie
Agen­cja Rekla­mo­wa Opus B
Fun­da­cja Art&Balance
Sheep&Dragon Cafe

Patro­nat medialny:
Tele­wi­zja Pol­ska Oddział Kraków
Radio Kra­ków
Dzien­nik Polski
Gość Nie­dziel­ny

KONCERT X

12 września | godz. 20:00

Krzysz­tof Micha­łek – orga­ny

Zespół wokal­ny FLORES ROSARUM w składzie:

Adrian­na Bujak, Maria Klich, Kata­rzy­na Śmiał­kow­ska, Kata­rzy­na Wiwer

s. Susi Fer­fo­glia – kie­row­nic­two artystyczne

 

 

PROGRAM

Nie­szpo­ry orga­no­we na cześć Naj­święt­szej Maryi Panny

Impro­wi­za­cja orga­no­wa na temat  Ave Maris Stella

Hymn: Ave Maris Stella

I anty­fo­na: Dum esset rex

Impro­wi­za­cja organowa

II anty­fo­na: Laeva ejus

Impro­wi­za­cja organowa

III anty­fo­na: Nigra sum sed formosa

Impro­wi­za­cja organowa

IV anty­fo­na: Iam himes

Impro­wi­za­cja organowa

V anty­fo­na: Spe­cio­sa fac­ta es

Impro­wi­za­cja organowa

Respon­so­rium: Beata visce­ra (Anty­fo­narz ss. bene­dyk­ty­nek ze Staniątek)

Impro­wi­za­cja organowa

Anty­fo­na Ad Magni­fi­cat: Beatam me dicent

Magni­fi­cat Otta­vi Toni

Anty­fo­na: Salve Regi­na

Impro­wi­za­cja organowa

 

WYKONAWCY

Krzysz­tof Micha­łek — orga­ni­sta w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach oraz w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Dyry­gent chó­ru MUSICA EX ANIMA. Ukoń­czył z wyróż­nie­niem Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie w trzech spe­cjal­no­ściach: dyry­gen­tu­ra chó­ral­na w kla­sie prof. Sta­ni­sła­wa Kraw­czyń­skie­go, muzy­ka kościel­na w kla­sie orga­nów dr Mar­ka Wola­ka oraz naucza­nie przed­mio­tów teo­re­tycz­nych. Swo­ją edu­ka­cję kon­ty­nu­ował na stu­diach pody­plo­mo­wych w Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach w kla­sie orga­nów i impro­wi­za­cji orga­no­wej prof. Julia­na Gem­bal­skie­go, któ­re ukoń­czył w 2010 roku. W grud­niu 2012 uzy­skał tytuł dok­to­ra w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej dyry­gen­tu­ra. W swo­im dorob­ku posia­da pły­ty CD z muzy­ką orga­no­wą i wokal­no-instru­men­tal­ną. Jest zastęp­cą dyrek­to­ra Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie. Miej­sce szcze­gól­ne w obsza­rze jego zain­te­re­so­wań zaj­mu­ją: impro­wi­za­cja orga­no­wa, budow­nic­two orga­no­we oraz muzy­ka Kościo­ła anglikańskiego.

s. Susi Fer­fo­glia — począt­ko­wą edu­ka­cję muzycz­ną zdo­by­ła w kla­sie for­te­pia­nu w Kon­ser­wa­to­rium Muzycz­nym „G. Tar­ti­ni” w Trie­ście (Wło­chy). W roku 2005 ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie w kla­sie orga­nów prof. dr. hab. Andrze­ja Biał­ki. Uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra nauk huma­ni­stycz­nych w Insty­tu­cie Peda­go­gi­ki na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go (2006). Podej­mo­wa­na przez lata reflek­sja i prak­ty­ka zawo­do­wa zaowo­co­wa­ły pra­cą habi­li­ta­cyj­ną: Msza alter­na­tim we wło­skiej i fran­cu­skiej muzy­ce litur­gicz­nej XVII wie­ku. Jako peda­gog od r. 2005 pra­cu­je w Archi­die­ce­zjal­nej Szko­le Muzycz­nej im. ks. kard. F. Machar­skie­go w Kra­ko­wie oraz w Mię­dzy­uczel­nia­nym Insty­tu­cie Muzy­ki Kościel­nej Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, pro­wa­dząc kla­sę orga­nów i zaję­cia z histo­rii i prak­ty­ki cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go. Jest kie­row­ni­kiem Pody­plo­mo­wych Stu­diów z Mono­dii Litur­gicz­nej. Od roku 2007 pro­wa­dzi żeń­ski zespół wokal­ny Flo­res Rosa­rum, któ­ry swo­je zain­te­re­so­wa­nia kon­cen­tru­je wokół reli­gij­nej muzy­ki euro­pej­skiej od XIII do XVI wie­ku, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem śpie­wów zawar­tych w pol­skich  ręko­pi­sach litur­gicz­no-muzycz­nych; zaj­mu­je się rów­nież utwo­ra­mi autor­stwa śre­dnio­wiecz­nej mistycz­ki św. Hil­de­gar­dy z Bin­gen. W roku 2015 wraz z zespo­łem Flo­res Rosa­rum nagra­ła pły­tę CD Veni­te, exul­te­mus Domi­no (DUX 1242).

 

Ser­decz­nie zapraszamy!

Mariac­ki Festi­wal Organowy

 

mariac­ki festi­wal organowy