0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Maryja, święci, aniołowie… — o tym, co niewidzialne podczas liturgii

Data

11 maja 2017

Godzina

18.30 – Msza św.
19.15 – konferencja, a po niej dyskusja w sali przy pl. Mariackim

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze
Bazylika Mariacka
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Maryja, święci, aniołowie… — o tym, co niewidzialne podczas liturgii

Święty, święty, święty” — śpiewamy podczas Mszy św. razem z aniołami. Nasza wspólnota eucharystyczna to także święci, z nieodstępującą Jezusa i nas na krok Maryją. Ich obecność nie jest bez znaczenia. Czego możemy się od nich uczyć o uczestnictwie w liturgii?

O tym już 11 maja opo­wie ojciec Paweł Klim­czak, domi­ni­ka­nin pod­czas kate­che­zy „Mary­ja, świę­ci, anio­ło­wie… — o tym, co nie­wi­dzial­ne pod­czas liturgii”.

To już przed­ostat­ni wykład tego­rocz­ne­go cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy pra­gną pięk­niej i bar­dziej świa­do­mie uczest­ni­czyć w liturgii.

O. Paweł Klim­czak jest wykła­dow­cą teo­lo­gii dogma­tycz­nej w domi­ni­kań­skim Kole­gium Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­nym w Kra­ko­wie, a od 2013 jego rek­to­rem.  Zanim przy­je­chał do Kra­ko­wa w 2012 roku, stu­dio­wał i pra­co­wał w Szwaj­ca­rii, m.in. jako dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki na Uni­wer­sy­te­cie Fry­bur­skim. W Sali na Górze gościł dotych­czas z wykła­dem „Dusza” w ramach cyklu „Będziesz człowiekiem”.

Dołącz do wyda­rze­nia na Facebooku