0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Modlimy się za Was

Modlimy się za Was

Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my szcze­gól­ny w tym roku Wiel­ki Tydzień. Niech będzie on dla Was cza­sem wni­ka­nia w tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. Pro­śmy Go, przy­zy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej o łaski potrzeb­ne w tym cza­sie. My o to w bazy­li­ce dzi­siaj się modli­my. Pro­si­my tak­że Boga o siłę i cier­pli­wość dla cho­rych, oraz dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w pomoc ludziom w Pol­sce i na świe­cie w cza­sie tej epidemii.