0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Na roraty

Na roraty

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je nas do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz. 7.00.

 Rora­ty to pierw­sza msza o wscho­dzie słoń­ca w okre­sie Adwen­tu, odpra­wia­na ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Nazwa pocho­dzi od jej intro­itu, któ­ry zaczy­na się od słów „rora­te caeli desu­per”, czy­li „spu­ście rosę nie­bio­sa”. Przed mszą roz­da­wa­ne są świe­ce zwa­ne „rorat­ka­mi”, któ­re póź­niej roz­świe­tla­ją świą­ty­nię, bowiem wszyst­ko roz­po­czy­na się w ciemności.

W bazy­li­ce Mariac­kiej msze rorat­nie odpra­wia­ne będą w kli­ma­cie ocze­ki­wa­nia pierw­szych chrze­ści­jan w mro­ku oraz ze świe­ca­mi w ręku, a tak­że z krót­kim kaza­niem przy­bli­ża­ją­cym tajem­ni­cę życia Maryi oraz ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Zba­wi­cie­la. Jak co roku, włą­czać się będą w nie wspól­no­ty mariac­kie. W ponie­dzia­łek Sala na Górze, we wto­rek Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, w śro­dę Wspól­no­ta PANAMA, w pią­tek Scho­la Mariac­ka, a w sobo­tę Mariac­ka Służ­ba Liturgiczna.

Ser­decz­nie zachę­ca­my do udziału.