0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nasza pracownia konserwatorska

Nasza pracownia konserwatorska

6 maja 2019 roku zosta­ła poświę­co­na i otwar­ta przez metro­po­li­tę kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go nowa pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska para­fii mariac­kiej. Znaj­du­je się ona na trze­cim pię­trze kamie­ni­cy przy pla­cu Mariac­kim 2. 

Pra­cow­nia jest wyni­kiem dłu­go­let­niej współ­pra­cy pomię­dzy para­fią Mariac­ką a kra­kow­ską ASP, któ­ra roz­po­czę­ła się w maju 2012 roku, kie­dy ASP otrzy­ma­ła grant na kon­ser­wa­cję obra­zów Han­sa Süs­sa z Kulm­ba­chu. Obec­na pra­cow­nia bazy­li­ki Mariac­kiej powsta­wa­ła przez dwa lata. W jej prze­strze­ni wydzie­lo­ne są poszcze­gól­ne i nie­zbęd­ne stre­fy do pra­cy jak wer­nik­sow­nia i sto­lar­nia, któ­re są wypo­sa­żo­ne w pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt. Dla obra­zów malo­wa­nych na drew­nie muszą być speł­nio­ne spe­cjal­ne warun­ki kli­ma­tycz­ne, jak rów­nież musi powstać sek­cja do wer­nik­so­wa­nia z odsy­sa­czem pyłu. Wszyst­kie wyma­ga­nia uda­ło nam się speł­nić, przez co pra­cow­nia będzie bar­dzo funk­cjo­nal­na – mówi dr Alek­san­dra Hola, któ­ra przez lata szko­li­ła się w naj­lep­szych pra­cow­niach kon­ser­wa­tor­skich na świe­cie pod wzglę­dem struk­tu­ral­nej kon­ser­wa­cji obra­zów na pod­obra­ziu drewnianym.

W pra­cow­ni kon­ser­wa­to­rzy pochy­lać się będą nie tyl­ko nad obiek­ta­mi z pod­obra­ziem drew­nia­nym, ale tak­że nad obra­za­mi na płót­nie, rzeź­ba­mi czy złot­nic­twem. Jeste­śmy otwar­ci na pra­cę zarów­no nad obiek­ta­mi z bazy­li­ki, jak rów­nież spo­za niej. Mamy gro­no mło­dych, zdol­nych kon­ser­wa­to­rów, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych” – doda­je kon­ser­wa­tor zbio­rów arty­stycz­nych bazy­li­ki Mariac­kiej Kata­rzy­na Pakuła-Major.

Zgło­sze­nia do badań i prac kon­ser­wa­tor­skich moż­na wysy­łać na archiwum@​mariacki.​com