0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Niedziela Bożego Miłosierdzia

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.oo-tej, w Godzi­nie Miło­sier­dzia zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w kapli­cy adoracji.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Mar­ka, ewangelisty;
-we wto­rek – uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka. Uro­czy­sta Msza św. odpu­sto­wa w kościół­ku św. Woj­cie­cha na Ryn­ku o godz. 19.00.
Rów­nież we wto­rek wszyst­kich cho­rych zapra­sza­my na Mszę świę­tą z Sakra­men­tem Namasz­cze­nia Cho­rych. Przy­po­mi­na­my, że sakra­ment cho­rych moż­na przy­jąć w życiu wie­le razy. Powin­ni­śmy korzy­stać z nie­go zawsze, ile­kroć np. pogar­sza się nasz stan zdro­wia. Nie cho­dzi oczy­wi­ście o to, by nad­uży­wać tego sakra­men­tu, lecz by kie­ro­wać się dobrem ducho­wym oso­by, któ­ra odczu­wa potrze­bę umoc­nie­nia w cier­pie­niu, cho­ro­bie czy sta­ro­ści. Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie z Miło­sier­dziem Bożym w tym Sakra­men­cie w nad­cho­dzą­cy wto­rek o godz. 11:00.
‑w pią­tek – świę­to św. Kata­rzy­ny ze Sie­ny, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła, patron­ki Europy. 

3. W pią­tek, 29 kwiet­nia po Mszy o godzi­nie 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert Chó­ru „Micha­el” z Kań­czu­gi. Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my utwo­ry muzy­ki sakral­nej ks. Woj­cie­cha Lewkowicza.

4. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.