0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

26 listo­pa­da 2023 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Adwent, obcho­dzi­my Die­ce­zjal­ny Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszych gablotach;
‑w czwar­tek – świę­to św. Andrze­ja, apo­sto­ła, wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę św. o godz. 18.30 a po niej na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy pią­tek i sobo­ta miesiąca.

2. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

3. Ser­decz­nie zapra­sza­my 3 grud­nia (nie­dzie­la) do bazy­li­ki na spo­tka­nie z Ewą K. Czacz­kow­ską — autor­ką Bajek, opo­wie­ści i legend mariac­kich. Na Mszach św. od godz. 9.00 do 13.00 homi­lię wygło­si ks. Bar­tosz Chę­ciek — dyrek­tor Wydaw­nic­twa Biblos w Tar­no­wie. Po Mszach w zakry­stii bazy­li­ki odby­wać się będzie pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek przez autor­kę. Po Mszy św. o godz. 13.00 spo­tka­nie autor­skie i moż­li­wość wysłu­cha­nia wybra­nych opo­wie­ści. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablo­tach i na naszej stro­nie internetowej.

4. Do 14 grud­nia br. w Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu czyn­na jest wysta­wa Obraz Zło­te­go Wie­ku, któ­ra jest oka­zją do podzi­wia­nia w histo­rycz­nych wnę­trzach eks­po­na­tów rzad­ko poka­zy­wa­nych, a uka­zu­ją­cych boga­ty świat sztu­ki i kul­tu­ry doby renesansu.

5. Adwen­to­wy Dzień sku­pie­nia dla nie­sa­kra­men­tal­nych związ­ków mał­żeń­skich odbę­dzie się w sobo­tę 2 grud­nia w Para­fii Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie – Wzgó­rzach Krze­sła­wic­kich, szcze­gó­ły na pla­ka­tach w naszych gablo­tach parafialnych.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Spalenie filozofów, fot. P. Gąsior