0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Chrztu Pańskiego
‑w sobo­tę zapra­sza­my na mszę św. o godz. 11.00 w inten­cji Ojczyzny.

2. Plan tego­rocz­nej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej – kolę­dy znaj­du­je się w gablo­cie i na naszej stro­nie internetowej.

3. Kato­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu w Kra­ko­wie przy uli­cy Pędzi­chów 13, infor­mu­je że trwa rekru­ta­cja do klas pierw­szych na rok szkol­ny 2023/​2024. Dzień otwar­ty odbę­dzie się 14 stycz­nia br. (sobo­ta) w godz. 10.00- 13.00. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej: kce​cak​.kra​kow​.pl

4. Dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką kwe­stu­ją wolon­ta­riu­sze zbie­ra­jąc środ­ki na lecze­nie małej Zosi Pająk.

grafika — Ścięcie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior