0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

1. Dziś, w Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza odby­wa się tra­dy­cyj­na pro­ce­sja z Wawe­lu na Skał­kę ku czci św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka. Jego wsta­wien­nic­twu szcze­gól­nie pole­ca­my naszą Ojczy­zną, pro­sząc dla niej o głę­bo­ką wia­rę i ład moral­ny. Modli­my się tak­że o łaskę powo­łań kapłań­skich i zakon­nych roz­po­czy­na­jąc Tydzień Modlitw o Powołania.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczennika;
- w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP z Fatimy;
-w sobo­tę – świę­to św. Macie­ja, apostoła. 

3. W sobo­tę o godz. 17.00 nastą­pi uro­czy­ste  poświę­ce­nie nowych orga­nów głów­nych bazy­li­ki Mariac­kiej, wyko­na­nych przez austriac­ką fir­mę Rie­ger Orgel­bau. Mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nej prze­wod­ni­czył będzie metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Pod­czas niej usły­szeć będzie moż­na mariac­kie zespo­ły: Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”, Scho­lę Mariac­ką i Cap­pel­lę Maria­lis. Po Mszy odbę­dzie się krót­ki kon­cert inau­gu­ra­cyj­ny w wyko­na­niu mariac­kich orga­ni­stów, któ­ry ma cha­rak­ter zwy­cza­jo­wej pre­zen­ta­cji instru­men­tu po jego poświę­ce­niu. Trans­mi­sja z wyda­rze­nia dostęp­na będzie na kana­le YouTu­be bazy­li­ki Mariac­kiej. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.30.

4. W nie­dzie­lę nato­miast, o godz. 17.00 zapra­sza­my na pierw­szy po poświę­ce­niu nasze­go instru­men­tu reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Karo­la Mos­sa­kow­skie­go. Trans­mi­sję z kon­cer­tu rów­nież będzie moż­na zoba­czyć na naszym kana­le YouTu­be. Szcze­gó­ły znaj­du­ją się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i na plakatach.

5. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu szcze­gól­nie modlić się będzie­my o łaskę licz­nych i świę­tych powo­łań kapłań­skich i zakonnych.

6. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.