0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

2019

1. Dziś obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży w wymia­rze die­ce­zjal­nym. Po Mszy wie­czor­nej wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie do sal­ki kate­che­tycz­nej. Mło­dzież naszej para­fii, któ­ra uczest­ni­czy­ła w tego­rocz­nych ŚDM podzie­li się swo­im świa­dec­twem z tego czasu.

2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30. W ponie­dzia­łek zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy wie­czor­nej — będzie­my pole­ca­li inten­cje wsta­wien­nic­twu Świę­to­sła­wa Mil­czą­ce­go – man­sjo­na­rza nasze­go kościo­ła z XV wieku.

3. Zapra­sza­my rów­nież na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabożeństw.

W Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy i moż­li­wość modli­twy oraz sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi do godz. 23.00.
-
W Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, gdzie będzie moż­li­wość indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji oraz przy­stą­pie­nia do kon­fe­sjo­na­łu do godz. 23.00. O godz. 21.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do sytości.
-W Wiel­ką Sobo­tę — litur­gię roz­pocz­nie­my przed bazy­li­ką od poświę­ce­nia ognia, a następ­nie uro­czy­sta litur­gia pas­chal­na, któ­rą zakoń­czy pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół bazy­li­ki Mariac­kiej. Poświę­ce­nie pokar­mów w naszej bazy­li­ce od godz. 10.00. do godz. 16.00. Abp Marek Jędra­szew­ski, nasz Metro­po­li­ta poświę­ci pokar­my przed bazy­li­ką Mariac­ką i wraz z wła­dza­mi mia­sta zło­ży wszyst­kim wiel­ka­noc­ne życze­nia o godz. 13.00.

4. Moż­na jesz­cze skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii bazy­li­ki moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.