0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

2020

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, niech ten szcze­gól­ny Wiel­ki Tydzień będzie dla Was cza­sem wni­ka­nia w tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. Pro­śmy Go, przy­zy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej o łaski potrzeb­ne w tym czasie.

2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

3. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty w tygo­dniu w wyjąt­ko­wych sytu­acjach od godz. 6.00 do 19.00.
- w Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciemnicy;
- w Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do sytości;
- w Wiel­ką Sobo­tę — uro­czy­sta Litur­gia Pas­chal­na, któ­rą zakoń­czy pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wewnątrz bazy­li­ki Mariackiej;
- w Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go zachę­ca­my do bło­go­sła­wień­stwa posił­ku w domu przed śnia­da­niem wielkanocnym
Tekst bło­go­sła­wień­stwa

4. Zachę­ca­my w tym cza­sie do uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach za pośred­nic­twem mediów oraz do przy­ję­cia Komu­nii Świę­tej ducho­wej:

Z racji utrud­nio­ne­go dostę­pu do sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia pro­po­nu­je­my wzbu­dzić w sobie akt żalu dosko­na­łe­go, by w ten spo­sób pojed­nać się z Bogiem

5. Bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Cele­bro­wa­ne są nabo­żeń­stwa, trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz spra­wo­wa­ny jest sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia. W spra­wach kan­ce­la­ryj­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy (biuro@​mariacki.​com) lub tele­fo­nicz­ny (12 422 05 18 lub 12 422 05 21) od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10−12.00.