0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

2022

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

2. Jutro — w Wiel­ki Ponie­dzia­łek o godz. 16.oo odbę­dzie się Msza św. dla osób ubo­gich i potrze­bu­ją­cych. Wcze­śniej moż­na sko­rzy­stać ze spo­wie­dzi św. 

3. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do 19.00.

w Wiel­ki Czwar­tekMsza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.oo
w Wiel­ki Pią­tekLitur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, przy któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.oo. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syta. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, a w Wiel­ką Sobo­tę zapra­sza­my na chwi­lę ado­ra­cji Chry­stu­sa zło­żo­ne­go do grobu.
w Wiel­ką Sobo­tę — Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.oo, a zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną wewnątrz bazy­li­ki Mariackiej.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że we wto­rek nastą­pił odbiór koń­co­wy prac kon­ser­wa­tor­skich przy orga­nach wiel­kich przez Inspek­to­ra Woje­wódz­kie­go Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków, przy udzia­le wyko­naw­cy prac i przed­sta­wi­cie­li para­fii. 14 maja nastą­pi nato­miast uro­czy­ste poświę­ce­nie instru­men­tu. Mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nej z udzia­łem Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Pol­sce – abpa Salva­to­re Pen­nac­chio prze­wod­ni­czył będzie arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Już teraz zapra­sza­my na to nie­zwy­kle waż­ne dla naszej para­fii wydarzenie.

5. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.

6. Dziś po Mszach świę­tych przy naszej bazy­li­ce pro­wa­dzi kwe­stę Sto­wa­rzy­sze­nie Skle­py Cha­ry­ta­tyw­ne, w któ­rym swo­je miej­sce odnaj­du­ją ludzie niepełnosprawni.