0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

1. Prze­ży­wa­my dziś Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Modli­my się za wszyst­kich wie­rzą­cych, aby wciąż coraz obfi­ciej kar­mi­li się lek­tu­rą Pisma Świę­te­go, pamię­ta­jąc o sło­wach św. Hie­ro­ni­ma, któ­ry pisał, że „nie­zna­jo­mość Ewan­ge­lii jest nie­zna­jo­mo­ścią Chrystusa”.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-we wto­rek – świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­tych bisku­pów Tymo­te­usza i Tytusa;
-w czwar­tek – wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30, oraz na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Modlić się będzie­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo na Nowy Rok.
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościoła. 

3. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go w cza­sie kwe­sty przy naszej bazy­li­ce Dzie­ło o. Pio zebra­ło na pomoc naj­uboż­szym 2861 zł. Nato­miast pod­czas Kon­cer­tu Kolęd Scho­li Mariac­kiej, połą­czo­ne­go ze zbiór­ką na ope­ra­cję ser­ca 6 mie­sięcz­nej Emil­ki Wilk w USA zebra­li­śmy kwo­tę 2552 zł. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dziękujemy.