0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Niedziela z Leszkiem Mazanem

Niedziela z Leszkiem Mazanem

Redak­tor Leszek Mazan po nie­dziel­nych Mszach świę­tych (9.00 ‑14.00) w kruch­cie kościo­ła Mariac­kie­go tj. w kapli­cy św. Anto­nie­go, zwa­nej kapli­cą zło­czyń­ców, będzie pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą książ­kę o naszej świątyni. 

Publi­ka­cja „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” jest opo­wie­ścią o roli, histo­rii, legen­dach kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej kra­kow­ski dzien­ni­karz odnaj­du­je mało zna­ne fak­ty, cie­ka­wost­ki, opo­wiast­ki, poda­nia, baj­ki i cytaty.
Zapra­sza­my na modli­twę oraz do zapo­zna­nia się z publikacją.