0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta kra­kow­ski wydał dekret, któ­ry ozna­cza, że prze­sta­je obo­wią­zy­wać ogól­na dys­pen­sa od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy świę­tej. Szcze­gó­ły doku­men­tu moż­na zoba­czyć w gablo­tach przy kościele.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— w ponie­dzia­łek — świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
— w śro­dę — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy;
— w czwar­tek — świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na; przy­pa­da też wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Giedroycia;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie bł. Mał­go­rza­ty Łucji Szew­czyk, zało­ży­ciel­ki Sióstr Sera­fi­tek, posłu­gu­ją­cych w naszym kościele.

3. Cari­tas Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej infor­mu­je o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej żyw­no­ści dla osób potrze­bu­ją­cych z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pomoc Żyw­no­ścio­wa, któ­ra jest współ­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach przy bazylice.

4. Miło nam poin­for­mo­wać, że roz­po­czy­na­my kolej­ny etap prac kon­ser­wa­tor­skich przy Ołta­rzu Wiel­kim dłu­ta mistrza Wita Stwo­sza. Reali­zu­je­my rów­nież koniecz­ne pra­ce reno­wa­cyj­ne przy zabyt­ko­wym por­ta­lu na połu­dnio­wej ścia­nie pre­zbi­te­rium i przy­go­to­wu­je­my się do prac przy zewnętrz­nych ele­men­tach tyn­ko­wych kaplic bocz­nych pre­zbi­te­rium. Pra­ce reali­zo­wa­ne są w ramach przed­się­wzięć wie­lo­let­nich eta­po­wych, finan­so­wo wspie­ra­nych przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Spo­łecz­ny Komi­tet Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa oraz Urząd Mia­sta Krakowa.

5. Zakoń­czy­li­śmy pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy poli­chro­mii Jana Matej­ki na chó­rze głów­nym, któ­re były kolej­nym eta­pem prac przy­go­to­waw­czych zwią­za­nych z rewi­ta­li­za­cją instru­men­ta­rium orga­no­we­go i budo­wą nowe­go instru­men­tu głów­ne­go, któ­ra roz­pocz­nie się jesie­nią tego roku. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, a zwłasz­cza prof. Janu­szo­wi Fili­pia­ko­wi i spół­ce Comarch za wspar­cie tego wiel­kie­go dzie­ła będą­ce­go wotum wdzięcz­no­ści nasze­go poko­le­nia za 800 lat histo­rii Parafii.