0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygodnia:

• dziś – w Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – moż­na uzy­skać odpust za odśpie­wa­nie hym­nu O Stwo­rzy­cie­lu, Duchu przyjdź;
• w ponie­dzia­łek – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Mat­ki Kościo­ła (Dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt). Msze Świę­te w naszej Bazy­li­ce będą odpra­wia­ne od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny oraz o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.; nato­miast w Bazy­li­ce oo. Fran­cisz­ka­nów o 10.30 Msza w inten­cji mia­sta Krakowa;
• w czwar­tek – Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapłana;
• w sobo­tę — wspo­mnie­nie bł. Bogu­mi­ła, biskupa;
• w nie­dzie­lę – Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, koń­czy się w tym dniu okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej. W bli­skiej nam para­fii św. Anto­nie­go w Bro­no­wi­cach suma odpu­sto­wa o godz. 11.00;

2. Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo wszyst­ko” zapra­sza dzi­siaj na Kra­kow­ski Rynek, gdzie odby­wa­ją się Ogól­no­pol­skie Dni Inte­gra­cji. O 13.00 w Bazy­li­ce Msza w inten­cji pod­opiecz­nych Fun­da­cji i ich opie­ku­nów, a o 21.00 kon­cert finałowy.

3. We wto­rek na wspól­ną modli­twę pod­czas Mszy świę­tej o 18.30 zapra­sza mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA.

4. W czwar­tek od godz. 8.30 przy Bazy­li­ce zacznie gro­ma­dzić się mło­dzież ze szkół im. św. Jadwi­gi. Orszak przej­dzie dro­gą kró­lew­ską na Wawel, gdzie o godz.11.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta. W Bazy­li­ce po Mszy Świę­tej wie­czor­nej o godz. 18.30 kolej­na z kate­chez orga­ni­zo­wa­nych przez wspól­no­tę Sala na Górze. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia kon­fe­ren­cji o. Mar­ka Bla­zy SJ na temat uczest­nic­twa we mszy świętej.

5. Fun­da­cja „Chleb Życia” na ręce Archi­pre­zbi­te­ra zło­ży­ła podzię­ko­wa­nie za moż­li­wość zebra­nia w zeszłą nie­dzie­lę dat­ków w kwo­cie 7750 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Orga­ni­sta naszej Para­fii, Pan Krzysz­tof Micha­łek, zapra­sza do Bazy­li­ki na kon­cert sym­fo­nicz­ny z wyko­na­niem dzieł Bacha i Mozar­ta w sobo­tę 10 czerw­ca o godz. 20.00.