0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie.

2. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Wszyst­kie dni okta­wy posia­da­ją bowiem taki sam walor jak Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia. Okres ośmiu dni trak­to­wa­ny jest jak jeden dzień, jako jed­no świę­to, jako dzień naj­ra­do­śniej­szy. Następ­na nie­dzie­la jest II Nie­dzie­lą Wiel­ka­noc­ną czy­li Miło­sier­dzia Boże­go. W Kra­kow­skich Łagiew­ni­kach w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Inter­ne­cie.

3. Alle­lu­ja! Zmar­twych­wstał Pan!