0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie.

2. W czwar­tek – świę­to świę­te­go Mar­ka – w naszych modli­twach pole­caj­my księ­dza arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­ry tego dnia obcho­dzi imie­ni­ny. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Zary­zy­kuj!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE.

3. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Pod­czas mszy o godz. 16.00 do wspól­nej modli­twy zapra­sza­ją Ryce­rze św. Sebastiana. 

4. Następ­na nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia Boże­go. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. W bazy­li­ce gościć będzie­my księ­dza oraz wolon­ta­riu­szy z Dzie­ła Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­rzy przy­bli­żą nam temat tro­ski o naj­bar­dziej potrzebujących.

5. Zachę­ca­my do wspar­cia trwa­ją­cej kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza poprzez naby­wa­nie w zakry­stii cegiełek.