0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w niedziele.

2. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

3. Zwy­cięz­ca śmier­ci, zmar­twych­wsta­ły Pan wciąż oznaj­mia nowym poko­le­niom: Nie bój­cie się! Mówi tak rów­nież dzi­siaj, w trud­nym cza­sie epi­de­mii. W każ­dej sytu­acji radość z puste­go gro­bu i zmar­twych­wsta­nia wyzwa­la nas z lęku. Spiesz­my się zanieść tę wia­rę i ufność naszym naj­bliż­szym oraz ludziom, któ­rych spo­ty­ka­my. Jeste­śmy ludź­mi zmartwychwstania!