0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1.      W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie.

2.      W czwar­tek o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez z cyklu: „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na?”. Kon­fe­ren­cję „Dla­cze­go w nie­dzie­lę trze­ba cho­dzić do kościo­ła, a w tygo­dniu nie?” wygło­si o. Tomasz Samul­nik, dominikanin.

3.      W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

4.       Następ­na nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia Boże­go. W Kra­kow­skich Łagiew­ni­kach w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Internecie.

5.      W zakry­stii są dostęp­ne różań­ce z logo Kościo­ła Mariac­kie­go. Zachę­ca­my też do wspar­cia trwa­ją­cej kon­ser­wa­cji Wiel­kie­go Ołta­rza poprzez naby­wa­nie cegie­łek. Do każ­dej z nich dołą­czo­no upominek.

Jezus Chry­stus — Mesjasz — „Zwy­cięz­ca śmier­ci, pie­kła i sza­ta­na” dał czło­wie­ko­wi nową, nie­śmier­tel­ną god­ność. Życzy­my, aby pas­chal­na radość, któ­rą czu­je­my dziś w ser­cach, owo­co­wa­ła w naszej codzien­no­ści nie­za­chwia­nym prze­ko­na­niem, że jeste­śmy przez Boga kocha­ni. Pamię­taj­my, że jeste­śmy na Zie­mi świa­tłem, aby ludzie widzie­li dobre czy­ny w nas i chwa­li­li Ojca, któ­ry w nie­bie jest (zob. Mt 5, 13).