0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nowy album Wydawnictwa Mariackiego

Nowy album Wydawnictwa Mariackiego

Kościół archi­pre­zbi­te­rial­ny pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny nale­ży do naj­bar­dziej zna­nych zabyt­ków Kra­ko­wa i Pol­ski. Od wie­ków miał swo­je szcze­gól­ne miej­sce w ser­cach miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Nasi poprzed­ni­cy słusz­nie chlu­bi­li się tym poświę­co­nym Bogu miej­scem, poło­żo­nym w samym ser­cu mia­sta. Przy­pro­wa­dza­li tu gości, przy­cho­dzi­li w te mury z modli­twą i two­rzy­li żywą wspól­no­tę wiary.

Zachwy­ca­ją­cą histo­rię nasze­go pięk­ne­go kościo­ła mogą Pań­stwo odkryć teraz w naj­now­szym albu­mie wydaw­nic­twa mariac­kie­go reali­zo­wa­nym we współ­pra­cy z papie­skim foto­gra­fem Grze­go­rzem Gałąz­ką. Ten dwu­ję­zycz­ny album przed­sta­wia nie tyl­ko pięk­no bazy­li­ki Mariac­kiej, ale też życie naszej wspól­no­ty parafialnej.

Wydaw­nic­two do naby­cia w cenie 25 zł w skle­pie Arkos oraz w kasie bile­to­wej bazy­li­ki Mariac­kiej (Plac Mariac­ki 7).