0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nowy cykl katechez Sali na Górze: „Kim On jest?” 

Nowy cykl katechez Sali na Górze: „Kim On jest?” 

To pyta­nie będzie nam towa­rzy­szy­ło pod­czas nowe­go cyklu kate­chez orga­ni­zo­wa­nych przez SALĘ NA GÓRZE. 

 

Chce­my lepiej poznać Jezu­sa, chce­my się do Nie­go przy­bli­żyć, wię­cej się o Nim dowie­dzieć, czy­li — kochać tak­że umy­słem jak mówi przy­ka­za­nie. W ten spo­sób rozu­mie­my rów­nież naszą misję, bo jako Jego ucznio­wie mamy Go gło­sić innym, przy­go­to­wać Mu drogę. 

Dla­te­go, nowe kate­che­zy będą wła­śnie o Jezu­sie. Zda­je­my sobie spra­wę, że wszyst­kie­go powie­dzieć się oczy­wi­ście nie da, dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na wybór kil­ku Jego twa­rzy, tytu­łów. Mowa będzie m.in. o Synu, Zba­wi­cie­lu, Kró­lu, Kapła­nie. Naszy­mi Gość­mi będą wykła­dow­cy i teo­lo­go­wie: Marek Kita, o. Janusz Pyda OP, Danu­ta Pie­karz, ks. Jacek Kem­pa, o. Paweł Klim­czak OP, o. Jan Stru­mi­łow­ski OCist i ks. Grze­gorz Strzelczyk.

Odpo­wiedź na pyta­nie: kim On jest? — to spra­wa życia i śmier­ci. A zatem — poszu­kaj­my jej razem!

Pierw­sza kate­che­za — już 14 lute­go, o godz. 19:15, w Bazy­li­ce Mariac­kiej. O Jezu­sie jako SYNU mówić będzie dr hab. Marek Kita, prof. UPJPII. 

Ser­decz­nie zapraszamy!