0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

O. dr Jan Strumiłowski

18–22 mar­ca 2018
Bazy­li­ka Mariac­ka w Krakowie

O wrażliwości serca.
„Oto jestem, przecież mnie wołałeś” (1Sm 3, 6)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

nie­dzie­la 18 marca
Kaza­nia na Mszach św. o godz.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00, 13.00, 18.30 (Msza dla mło­dych) i o 20.00
ponie­dzia­łek-czwar­tek 19–22 marca
Kaza­nia na Mszach św. o godz.: 10.00, 18.30, a po Mszy św. wie­czor­nej konferencja

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Wspól­no­ta Pan AMA, Sala Na Górze, Scho­la Mariac­ka i Chry­stus W Sta­rym Mieście
Weź udział na facebooku…

O. Jan Stru­mi­łow­ski — ur. 14.04.1983 r. w Pysko­wi­cach. W 2005 roku wstą­pił do Archio­pac­twa Cyster­skie­go w Jędrze­jo­wie, gdzie w 2009 zło­żył ślu­by wie­czy­ste. W 2012 roku przy­jął świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu i roz­po­czął stu­dia dok­to­ranc­kie na UPJP2 w Kra­ko­wie. W 2015 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra nauk teo­lo­gicz­nych. Od 2013 roku w swo­im klasz­to­rze w Jędrze­jo­wie peł­ni funk­cję mistrza nowi­cja­tu, a od 2015 funk­cję prze­ora. Wykła­da teo­lo­gię dogma­tycz­ną w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach. W swo­jej pra­cy teo­lo­gicz­nej zaj­mu­je się głów­nie teo­lo­gią pięk­na, pozna­niem teo­lo­gicz­nym, zwłasz­cza w wymia­rze doświad­cze­nia codzien­no­ści oraz powią­za­niem teo­lo­gii z inny­mi dzie­dzi­na­mi nauki jak kosmo­lo­gia czy neu­ro­nau­ki. Pasjo­nu­je się sztu­ką i lite­ra­tu­rą – zwłasz­cza w ich powią­za­niu z teo­lo­gią. Autor licz­nych publi­ka­cji, m.in. ksią­żek: „Pięk­no zba­wi świat?”, „Iko­ny zba­wie­nia: sło­wo, świa­tło, kon­tem­pla­cja”, „Mate­ria i Duch: teo­lo­gia zapi­sa­na w sztu­ce i archi­tek­tu­rze”. Współ­re­dak­tor blo­ga poświę­co­ne­go teo­lo­gii sztu­ki bizan­tyj­skiej blo​gok​no​.com. W wol­nym cza­sie zaj­mu­je się ikonopisarstwem.