0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Para­fia mariac­ka czu­je się w obo­wiąz­ku chro­nić war­to­ści wypły­wa­ją­ce z cha­rak­te­ru tego miej­sca. Para­fia jest insty­tu­cją uży­tecz­no­ści publicz­nej, wspól­no­tą reli­gij­ną, któ­rej dobre imię pod­le­ga ochro­nie. Z tego też wzglę­du zabra­ła głos w spra­wie odzie­ży nad­uży­wa­ją­cej jej znaku.

Jed­no­cze­śnie nie chce dalej komen­to­wać tej spra­wy, ani two­rzyć atmos­fe­ry kon­flik­tu. Liczy nato­miast na zro­zu­mie­nie ze stro­ny producenta.