0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

12 lute­go w Audi­to­rium Mak­si­mum UJ odbył się wykład ojca Ada­ma Szu­sta­ka „Pach­ni­dła”. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia były wspól­no­ty mariackie.

Pach­ni­dła” to cykl kon­fe­ren­cji domi­ni­ka­ni­na poświę­co­nych budo­wa­niu związ­ków i miło­ści. Głów­nym tema­tem ponie­dział­ko­we­go spo­tka­nia było zna­cze­nie i sens czy­sto­ści przedmałżeńskiej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka publicz­na mają­ca na celu pokry­cie kosz­tów wynaj­mu sali oraz obsłu­gi medycz­nej. Uczest­ni­cy prze­ka­za­li na ten cel łącz­nie 3577 zł.

Dzię­ku­je­my za obec­ność i ofiarność.

Fot. Eryk Mar­kow­ski, www​.prze​zpry​zma​twia​ry​.pl