0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Dla­cze­go piel­grzy­mu­je­my? Dro­ga pro­wa­dzą­ca do domu Ojca nie jest wygod­ną auto­stra­dą. To dro­ga całe­go nasze­go życia, na któ­rej są zdro­wie i cho­ro­by, grzech i nawró­ce­nie, zagu­bie­nie i rado­sne powro­ty, modli­twa i oschłość. Piel­grzy­mi szlak pisa­ny jest wybo­ra­mi czło­wie­ka. Zapra­sza­my w tych dniach do Zie­mi Świę­tej. Może­cie nas “śle­dzić”  na stro­nie inter­ne­to­wej mariac​ki​.com oraz na face­bo­oku: www​.face​bo​ok​.com/​K​o​s​c​i​o​l​M​a​riacki. Wrzuć­cie też do koszy­ka Wasze inten­cje! Będzie­my codzien­nie o Was pamię­tać. W Naza­re­cie, Betle­jem, Jero­zo­li­mie, na pusty­ni i w drodze.

Piel­grzy­mi mariaccy

Uczest­ni­cy: pra­cow­ni­cy para­fii Mariac­kiej i Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”
Opie­kun ducho­wy: Ks. inf. Dariusz Raś
Prze­wod­nik: Rado­sław Krobski
Orga­ni­za­tor: Biu­ro Piel­grzym­ko­we Awertour
Hote­le: Cen­tral Park Hotel w Elia­cie, Rimo­nim Mary­’s Well Naza­reth Hotel w Naza­re­cie, The Whi­te Dia­mond Hotel w Betlejem

W pro­gra­mie codziennym:

  • Msza świę­ta, koronka
  • Czas na medytacje
  • Modli­twy w inten­cjach osobistych 

Dzień 1. „Gdy mnie będzie­cie szu­kać, znaj­dzie­cie mnie” (Jer. 29,12−13)

Prze­jazd z Kra­ko­wa na lot­ni­sko w Kato­wi­cach. Wylot o godz. 12.15, przy­lot na lot­ni­sko Ovda o godz. 17.15. Następ­nie prze­jazd do hote­lu i czas na odpo­czy­nek w Eliacie.

Dzień 2. „Wte­dy Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię, aby był kuszo­ny przez dia­bła” (Mt 4,1)

Głów­nym punk­tem tego dnia jest zwie­dza­nie kra­te­ru Ramon na pusty­ni Negew i prze­jazd do Gali­lei. Noc­leg już w Nazarecie.

Dzień 3. „Przyj­mo­wa­no od nie­go chrzest w rze­ce Jor­dan, wyzna­jąc przy tym swe grze­chy” (Mt 3, 6)

Zwie­dza­nie oko­lic Jezio­ra Gene­za­ret: Góry Bło­go­sła­wieństw, Domus Gali­la­eae, domu świę­te­go Pio­tra w Kafar­naum, Tab­gi – miej­sca cudow­ne­go roz­mno­że­nia chle­ba i ryb, a tak­że Kościo­ła Pry­ma­tu św. Pio­tra. Moż­li­wy rejs łodzią po Jezio­rze Gene­za­ret. Następ­nie odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­nych nad Jor­da­nem i wej­ście na Górę Tabor. Noc­leg w Nazarecie.

Dzień 4. „Posłał Bóg anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret” (Łk 1,26)

Nawie­dze­nie miej­sca pierw­sze­go cudu w Kanie Gali­lej­skiej. Następ­nie zwie­dza­nie Naza­re­tu: Bazy­li­ki Zwia­sto­wa­nia i kościo­ła św. Józe­fa. Potem prze­jazd w kie­run­ku Akko i podzi­wia­nie mia­sta 4 repu­blik mor­skich, Tune­li Tem­pla­riu­szy i tar­gu. Następ­nym celem podró­ży jest Haj­fa. Tam zwie­dza­nie Góry Kar­mel i Ogro­dów Baha­jów. Noc­leg w Betlejem.

Dzień 5. „A ty, Betle­jem, zie­mio Judy, nie jesteś zgo­ła naj­lich­sze spo­śród głów­nych miast Judy” (Mt 2,6)

Zwie­dza­nie Betle­jem: Bazy­li­ki Naro­dze­nia Pana Jezu­sa, Gro­ty Mlecz­nej, Pola Paste­rzy. Prze­jazd do Ain Karem i zoba­cze­nie miej­sca naro­dze­nia Jana Chrzci­cie­la i nawie­dze­nia św. Elż­bie­ty przez Mary­ję. Noc­leg w Betlejem.

Dzień 6. „A On sam dźwi­ga­jąc krzyż wyszedł na miej­sce zwa­ne Miej­scem Czasz­ki, któ­re po hebraj­sku nazy­wa się Gol­go­ta” (J 19,17)

Pozna­wa­nie Jero­zo­li­my: Sta­re­go Mia­sta, Kościo­ła Lito­stro­tos (miej­sca sądu Pana Jezu­sa). Następ­nie Dro­ga Krzy­żo­wa śla­da­mi Chry­stu­sa. Potem zwie­dza­nie bazy­li­ki Gro­bu Świę­te­go na Kal­wa­rii – Gol­go­cie, kościo­ła św. Anny i Ecce Homo. Spa­cer pod Ścia­nę Pła­czu i prze­jazd do Nowej Jero­zo­li­my. Po dro­dze z okien auto­ka­ru widok na Knes­set i Muzeum Izra­ela. Moż­li­wość zoba­cze­nia Sank­tu­arium Księ­gi lub Makie­ty Jero­zo­li­my. Noc­leg w Betlejem.

Dzień 7. „Gdy Jezus był już bli­sko Jero­zo­li­my, na widok mia­sta zapła­kał nad nim” (Łk 19,41)

Nawie­dze­nie Befta­ge, Góry Oliw­nej, kościo­ła Pater Nostra, kościo­ła Domi­nus Fle­vit (miej­sca, gdzie Pan Jezus zapła­kał nad Jero­zo­li­mą). Następ­nie zwie­dza­nie Ogro­du Get­se­ma­ni – bazy­li­ki Ago­nii Pana Jezu­sa i kościo­ła Gro­bu  NMP. Przej­ście pod Ścia­nę Pła­czu i wej­ście na Górę Syjon. Tam zoba­cze­nie Wie­czer­ni­ka i bazy­li­ki Zaśnię­cia NMP. Potem nawie­dze­nie kościo­ła św. Pio­tra – In Gal­li­can­tu. Prze­jazd do Emaus, gdzie Jezus po Zmar­twych­wsta­niu dołą­czył do swo­ich dwóch uczniów. Noc­leg w Betlejem.

Dzień 8. „Wycią­gnął Moj­żesz rękę nad morze, któ­re o brza­sku dnia wró­ci­ło na swo­je miej­sce” (Wj 14,27)

Prze­jazd w kie­run­ku Morza Czer­wo­ne­go. Opcje fakul­ta­tyw­ne: Park Naro­do­wy Ein Gedi lub Mas­sa­da. Wie­czor­ny spa­cer po Elia­cie. Noc­leg w tym mieście.

Dzień 9. „Bóg tak jasno poka­zał swo­je dzie­ło, że nawet dziec­ko może je dostrzec” (Rz 1,18–20)

Czas wol­ny na wypo­czy­nek. Moż­li­wość zwie­dze­nia Czer­wo­ne­go Kanio­nu lub Petry. Noc­leg w Eliacie.

Dzień 10. „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co” (Mk 6, 31)

Czas odpo­czyn­ku. Opcja fakul­ta­tyw­na: Morze Martwe.

Dzień 11. „Tak stwo­rzył Bóg wiel­kie potwo­ry mor­skie i wszel­kie­go rodza­ju pły­wa­ją­ce isto­ty żywe, któ­ry­mi zaro­iły się wody” (Rdz 1, 21)

Czas na odpo­czy­nek lub zwie­dza­nie Obser­wa­to­rium Mor­skie­go. Wylot z Elia­tu o godz. 17.50, przy­lot do Kato­wic o 21.10 i prze­jazd do Krakowa.

Ps. Pew­ne zmia­ny w pro­gra­mie moż­li­we 🙂 Jeste­śmy otwar­ci na zna­ki Opatrz­no­ści Bożej!