0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

​Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej dobie­gła koń­ca. Wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie do Kra­ko­wa. Za nami ponad tydzień wie­lu ducho­wych prze­żyć, wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su i wspa­nia­łych chwil. Dzię­ku­je­my za wszyst­kie inten­cje, któ­re zosta­ły wpi­sa­ne do koszy­ka próśb i podzię­ko­wań. Modli­li­śmy się w tych inten­cjach każ­de­go dnia. Dzię­ku­je­my tak­że  uczest­ni­kom piel­grzym­ki, jak rów­nież tym, któ­rzy byli z nami myśla­mi, wspie­ra­li nas lub śle­dzi­li na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych i na stro­nie inter­ne­to­wej. Ku wszyst­kim kie­ru­je­my ser­decz­ne podziękowania.