0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

Pilot

Pilot

Pilot od tele­wi­zo­ra czę­sto wygry­wa z Biblią. Czyż nie jest tak w naszych domach, salo­nach, miesz­ka­niach? Tyle dotknięć pilo­ta, któ­re powo­du­ją na ekra­nie łatwy obraz, dostęp do kolo­ro­wych prze­ka­zów, infor­ma­cyj­nych fake new­sów i oper mydla­nych pocho­dzą­cych od róż­nych nadaw­ców, zda­ją się wska­zy­wać, że ten mały przed­miot wygry­wa popu­lar­no­ścią z Pismem Świę­tym. Tak przy­naj­mniej to wyni­ka z badań ilo­ścio­wych doty­czą­cych spę­dza­nia cza­su przed tele­wi­zo­rem i ekra­nem kom­pu­te­ra w naszych domach. Nie wiem jak kra­ko­wia­nie, ale sta­ty­stycz­ny Polak oglą­da tele­wi­zję przez ponad 4 i pół godzi­ny dzien­nie. Pilot tv czy Biblia? Odwróć­my nie­co pyta­nie w tego­rocz­ną Nie­dzie­lę Biblij­ną i zapy­taj­my co wyda­rzy­ło­by się w naszym życiu gdy­by­śmy 1 godzi­nę poświę­ci­li na stu­dium, medy­ta­cję i oddy­cha­nie atmos­fe­rą Sło­wa Boże­go? Nastą­pił­by praw­dzi­wie nowy ład, cud spo­łecz­ny w Pol­sce: nie­wąt­pli­wie było­by mniej grze­chu, zdrad, źle wyda­wa­ne­go pie­nią­dza, kłót­ni, ludzie czę­ściej przy­po­mi­na­li­by sobie o ubo­gich, cho­rych, zmar­łych, sąsia­dach. To gwa­ran­tu­ję na pew­no. Bo Biblia to Boży sys­tem życia. Kto Bogu zaufa wygra.

Ale w cza­sie tej godzi­ny Eucha­ry­stii nie mar­nuj­my cza­su na narze­ka­nie na tele­wi­zję, ale weź­my się sami do czy­ta­nia Pisma świę­te­go. Spo­ty­ka­my w Ewan­ge­lii dnia Jezu­sa Chry­stu­sa. On bie­rze księ­gę Sta­re­go Testa­men­tu wg pro­ro­ka Iza­ja­sza i nam czy­ta. Roz­wi­ja księ­gę i ją komen­tu­je. Znaj­du­je frag­ment, któ­ry odno­si się do Nie­go jako Mesja­sza Boże­go. Ale naj­cie­kaw­sze są w tym Tygo­dniu Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan sło­wa św. Łuka­sza: udał się swo­im zwy­cza­jem do syna­go­gi i powstał aby czy­tać (Łk 4,16). Dowia­du­je­my się, że to Jezu­so­wa spra­wa zwy­czaj czy­ta­nia Pisma Świę­te­go. Jego mamy jako ochrzcze­ni naśla­do­wać i rów­no­wa­żyć w Jego imie­niu obec­ność świę­tych słów w świe­cie tylu innych prze­ka­zów, tak nie­ko­niecz­nych do życia, w zdro­wiu, praw­dzie, miło­ści i pokoju.

Moi Dro­dzy, trze­ba atrak­cyj­ność Biblii odkryć. Biblia wygry­wa nawet z 9‑cio Oska­ro­wym melo­dra­ma­tem „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”. Ist­nie­je choć­by pięk­na seria wydaw­nictw „Biblia krok po kro­ku” i jej egzem­pla­rze, w for­mie maga­zy­nu. Uczy nas to pre­kur­sor­skie wydaw­nic­two inspi­ro­wa­ne przez oo. Domi­ni­ka­nów bie­gło­ści czy­ta­nia Pisma ze zro­zu­mie­niem, gar­ścia­mi dostar­cza nowych infor­ma­cji o arche­olo­gii, języ­ku, kon­tek­ście histo­rycz­nym. Ist­nie­je choć­by wspa­nia­ły serial „The Cho­sen” — nowa­tor­ski serial o Jezu­sie, któ­ry Cię zasko­czy, dar­mo­wo dostęp­ny na youtu​be​.com.

Roman Brand­sta­et­ter, kra­ko­wia­nin, nasz rodak opi­sy­wał nie­gdyś kuli­sy ostat­nie­go spo­tka­nia ze swo­im dziad­kiem. Będziesz Biblię nie­ustan­nie czy­tał — powie­dział do nie­go dzia­dek. Będziesz ją kochał wię­cej niż rodzi­ców. Wię­cej niż mnie, nigdy się z nią nie roz­sta­niesz. A gdy zesta­rze­jesz się, doj­dziesz do prze­ko­na­nia, że wszyst­kie książ­ki, jakie prze­czy­ta­łeś w życiu, są tyl­ko nie­udol­nym komen­ta­rzem do tej jedy­nej Księ­gi. Nie mie­li­śmy może takie­go dziad­ka, ale zro­zum­my ten prze­kaz. To dziw­ne, jak ktoś czy­ta Pismo tyl­ko w nie­dzie­lę w wspól­no­cie, aby przez resz­tę tygo­dnia być nie­wi­dzial­nym chrze­ści­ja­ni­nem i nie kon­tak­to­wać się, nie roz­ma­wiać z Bogiem poprzez Jego pew­ne słowo.

Dla­te­go ja was dzi­siaj zachę­cam: umie­ść­my czy­ta­nie Pisma Świę­te­go w kalen­da­rzu naszych codzien­nych zajęć. Postaw­my Biblię na widocz­nym miej­scu w poko­ju z tele­wi­zo­rem. Się­gaj­my po nią czę­ściej, a życie nasze się roz­ja­śni, roz­po­go­dzi, wygła­dzą się bli­zny sła­bo­ści grze­chu. Niech Sło­wa Pisma sta­ną się wewnętrz­nym pilo­tem dzia­łań i prze­wod­ni­kiem naszych kro­ków. Prze­cież jeśli Bóg ist­nie­je, to musi­my z Nim roz­ma­wiać (por. Łk 11, 9). A On wów­czas uzdro­wi życie. Amen.

/​ks. inf. Dariusz Raś/