0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Program 2. ŚDU

Program 2. ŚDU

Pierw­szy Świa­to­wy Dzień Ubo­gich był dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dużym darem spo­tka­nia i bli­sko­ści z „bra­tem nasze­go Boga” – czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. W trak­cie tego tygo­dnia wie­le osób w obli­czu ubo­gie­go zoba­czy­ło Obli­cze Chry­stu­sa. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w obcho­dach 2. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­re odbę­dą się od 11 do 18 listo­pa­da 2018.

 

Namiot Spo­tkań: 14–18 listopada
Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 14 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, pora­dy, poka­zy fil­mo­we, wystę­py na sce­nie, meta­mor­fo­zy (ul. Smo­leńsk 4), pomoc medycz­na (ul. Sien­na 5).

Reko­lek­cje: 15–18 listopada
Dla wszyst­kich Archi­die­ce­zjan w bazy­li­ce Mariac­kiej od 15 listo­pa­da będą odby­wać się reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez ks. Jac­ka Krze­mie­nia, kape­la­na Wspól­no­ty Chleb Życia.

Modli­tew­ne Jery­cho: 11–17 listopada
Jako ducho­we zaple­cze akcji od 11 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie będzie odby­wać się Modli­tew­ne Jery­cho, czy­li cało­do­bo­wa modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w inten­cji naszych ubo­gich Bra­ci i Sióstr.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o Świa­to­wym Dniu Ubo­gich na: sdu​.malo​pol​ska​.pl