0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści” – napi­sał w swo­im Orę­dziu na 1. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich papież Fran­ci­szek. Każ­dy z nas, będzie miał moż­li­wość odpo­wie­dzi na to wezwa­nie przez naj­bliż­szy tydzień, pod­czas obcho­dów tego Dnia w Archi­die­ce­zji Krakowskiej. 

Świa­to­wy Dzień Ubo­gich nie­sie za sobą nie­zwy­kle waż­ne prze­sła­nia. Jed­nym z nich jest to, aby­śmy otwo­rzy­li oczy i ser­ca na tych, któ­rym w życiu nie poukła­da­ło się tak dobrze jak nam. Trze­ba wykształ­cić w sobie umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia takich ludzi. „Są przy­naj­mniej trzy gru­py ubo­gich, któ­re pra­gnie­my odna­leźć i wes­przeć pod­czas ŚDU. Pierw­sza z nich to ubo­dzy ukry­ci. Czę­sto spo­ty­ka­my ubo­gie­go pięk­nie wyglą­da­ją­ce­go, któ­ry jed­nak jest na dnie eko­no­micz­nym i nie radzi sobie w życiu. Dru­gą gru­pę sta­no­wią oso­by, któ­re potrze­bu­ją, aby­śmy dotknę­li ich pro­ble­mów, pchnę­li do przo­du, aby mogli wyzwo­lić się ze struk­tu­ral­nej bie­dy. Do trze­ciej nale­żą nato­miast Ci, któ­rzy się pogu­bi­li, któ­rzy sie­dzą na ław­kach w par­ku, czę­sto zmar­z­nię­ci w zimie. ŚDU ma nas zatem skło­nić do reflek­sji, do chę­ci poszu­ki­wa­nia i odnaj­dy­wa­nia tych, któ­rym nale­ży podać pomoc­ną dłoń” – powie­dział pro­boszcz Bazy­li­ki Mariac­kiej, a zara­zem koor­dy­na­tor tych Dni w Archi­die­ce­zji – ks. Dariusz Raś.

Dodat­ko­wo, arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski zachę­ca­jąc do udzia­łu w obcho­dach ŚDU zazna­czył, że: „cho­dzi o to, żeby każ­de­go dnia mógł do nas, w nasze życie wejść ubo­gi, a wraz z nim lub poprzez nie­go sam Pan Jezus”.

Aby łatwiej było nam odna­leźć i spo­tkać ludzi, dla któ­rych cza­sem sama nasza obec­ność czy też zwy­kła roz­mo­wa jest naj­waż­niej­sza, w Kra­ko­wie zapla­no­wa­no sze­reg wyda­rzeń. Przez cały tydzień w koście­le św. Bar­ba­ry odby­wać się będzie modli­tew­ne „Jery­cho”, czy­li nie­ustan­na modli­twa ado­ra­cyj­na, głów­nie za ubo­gich. Nato­miast w Bazy­li­ce Mariac­kiej od czwart­ku  do nie­dzie­li – reko­lek­cje Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie. Roz­pocz­ną się one mszą świę­tą o 18:00 pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Popro­wa­dzi je zało­ży­ciel i dusz­pa­sterz Wspól­no­ty Betle­jem z Jaworz­na – ks. Miro­sław Tosza.

Rów­nież na Małym Ryn­ku prze­wi­dzia­no róż­ne wyda­rze­nia. W Namio­cie Spo­tkań odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty szy­cia cza­pek, koron­kar­stwa, ręko­dzie­ła czy pisa­nia wier­szy, a tak­że wystę­py muzycz­ne. Będzie moż­na uzy­skać infor­ma­cję o pomo­cy praw­nej, psy­cho­lo­gicz­nej lub o opie­ce nad cho­rym w domu. Nato­miast w Sie­dzi­bie Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia będzie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z punk­tu medycz­ne­go i „meta­mor­foz”, czy­li zmia­ny wyglą­du przy pomo­cy bar­be­ra, fry­zje­ra czy kosmetyczki.

Na zakoń­cze­nie 1. ŚDU w Namio­cie Spo­tkań o godzi­nie 14:00 zapla­no­wa­no wspól­ny posi­łek i pro­gram arty­stycz­ny, a następ­nie odbę­dzie się kon­cert świę­to­wa­nia i uwielbienia.

Wszyst­kie te wyda­rze­nia mają na celu przy­bli­że­nie ludzi lepiej usy­tu­owa­nych, z lep­szym warun­ka­mi do życia, do tych, któ­rym powio­dło się gorzej. Do tych, któ­rzy potrze­bu­ją pomo­cy, cho­ciaż czę­sto nie mówią o tym gło­śno. Jak powie­dział papież Fran­ci­szek, soli­dar­ność z ubo­gi­mi jest zna­kiem bra­ter­stwa. I to wła­śnie soli­dar­ność jest jed­nym z  naj­waż­niej­szych prze­słań Świa­to­we­go Dnia Ubogich.