0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W czwar­tek uro­czy­stą mszą świę­tą z udzia­łem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go roz­po­czę­ły się w bazy­li­ce Mariac­kiej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”. Odby­wa­ją się  one w ramach 1. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Spo­tka­nia pro­wa­dzi ks. Miro­sław Tosza – zało­ży­ciel i dusz­pa­sterz Wspól­no­ty Betle­jem z Jaworz­na. Ich głów­nym celem jest roz­po­zna­nie i zro­zu­mie­nie tema­tu ubó­stwa, jak rów­nież przy­bli­że­nie kwe­stii bra­ter­stwa w rela­cjach z oso­ba­mi potrzebującymi.

Msze świę­te reko­lek­cyj­ne odbę­dą się w pią­tek i sobo­tę o godz. 11.00 i 18.30, a tak­że w nie­dzie­lę o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.00 i 13.00.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia w nich udziału.