0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne — transmisja

Rekolekcje wielkopostne — transmisja

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „ZAPRZESTAĆ WOJNY! Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy zabie­ga­ją o pokój (Mt 5,9)”, któ­re odby­wa­ją się od 27 do 31 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku, z oka­zji jubi­le­uszu 800-lecia para­fii Mariac­kiej i jej wspól­nej tra­dy­cji z zako­nem domi­ni­ka­nów, pro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Maciej Biskup. 

Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk rekolekcyjnych:

Nie­dzie­la — 27 mar­ca 2022

 

Ponie­dzia­łek — 28 mar­ca 2022

 

Wto­rek — 29 mar­ca 2022

Śro­da — 30 mar­ca 2022

Czwar­tek — 31 mar­ca 2022