0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „ZAPRZESTAĆ WOJNY! Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy zabie­ga­ją o pokój (Mt 5,9)”, któ­re odbę­dą się od 27 do 31 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku, z oka­zji jubi­le­uszu 800-lecia para­fii Mariac­kiej i jej wspól­nej tra­dy­cji z zako­nem domi­ni­ka­nów, popro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Maciej Biskup. Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk reko­lek­cyj­nych odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazyliki. 

Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą:
— woj­na, czy­li zerwa­ne relacje
— „Jeśli się nie odmie­ni­cie i nie sta­nie­cie jak dzieci…”
— Bło­go­sła­wień­stwa jako dro­ga w stro­nę rozbrojenia
— Raha­mim, czy­li ukry­ci i zado­mo­wie­ni w miłosierdziu
— Od zabor­czo­ści i anek­sji do pojed­na­nia i komunii

O. Maciej Biskup OP — nowo wybra­ny prze­or zako­nu domi­ni­ka­nów w Łodzi świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął w 1998 roku. Po stu­diach dok­to­ranc­kich z teo­lo­gii dogma­tycz­no-fun­da­men­tal­nej na UAM był m.in. magi­strem bra­ci nowi­cju­szy i stu­den­tów, redak­to­rem naczel­nym ofi­cy­ny „W dro­dze” oraz prze­orem w Szcze­ci­nie. Zaan­ga­żo­wa­ny jest w dia­log eku­me­nicz­ny i dia­log z juda­izmem. Uka­zu­je rów­nież sed­no Kościo­ła i poka­zu­je, że mimo grzesz­no­ści, bycie w Koście­le to tak­że wie­le Łask, bogac­two Sło­wa, wie­dzy, mądro­ści i wia­ry, a tak­że czer­pa­nie Łaski z Sakramentów.
Ojciec Maciej jest auto­rem ksią­żek takich jak: „Zasko­czo­ny wia­rą. Mię­dzy Jery­chem a Jero­zo­li­mą”, „Oca­lić w ser­cu”, „Nie­ostat­nie kusze­nie. Jak prze­trwać noc Kościo­ła” i współ­au­to­rem „Dro­gi do zba­wie­nia”. Publi­ko­wał na łamach m.in. „W dro­dze”, „Wię­zi”, i „Tygo­dni­ka Powszechnego”.

Plan reko­lek­cji:
nie­dzie­la — 27 mar­ca 2022
Kaza­nia na wszyst­kich Mszach św., czy­li: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 20.00
ponie­dzia­łek-śro­da — 28–30 marca
10.00, 18.30 (dłuż­sza nauka rekolekcyjna)
czwar­tek — 31 marca
10.00, 18.30 (ado­ra­cja)

Wyda­rze­nie na Facebooku