0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkania na górze — intensywny kurs słuchania

Data

09 listopada 2017

Godzina

W czartki: 19:30-21:30

Miejsce

Sala katechetyczna, pl. Mariacki

Organizatorzy

Sala na Górze
Schola Mariacka

Spotkania na górze — intensywny kurs słuchania

Wspól­no­ty mariac­kie zapra­sza­ją mło­dych doro­słych na 4‑tygodniowe reko­lek­cje pod nazwą „Spo­tka­nia na górze — inten­syw­ny kurs słu­cha­nia”. Rela­cje z ludź­mi bar­dzo moc­no wią­żą się z tym, jaką mamy rela­cję  z Bogiem. Pod­czas reko­lek­cji chce­my „wejść na górę”: zbli­żyć się do Boga i ludzi.

Spo­tka­nia na Górze” to reko­lek­cje nie­zwy­kłe. Nie wyjeż­dża­my z mia­sta, nie zamy­ka­my w koście­le, nie odci­na­my się od naszych domów, obo­wiąz­ków i roz­ry­wek i zwią­za­nych z nimi ruty­ny, pro­ble­mów czy pokus. Chce­my by Pan prze­mie­niał nasze ser­ca w codzienności.

Przez indy­wi­du­al­ną modli­twę i posta­no­wie­nia chce­my uczyć się słu­cha­nia sie­bie, innych i Boga — w SPOTKANIU, SŁOWIE i w CISZY.

  • SŁOWO – pod­czas indy­wi­du­al­nej modli­twy będzie­my roz­wa­żać frag­men­ty Pisma Świę­te­go; pomo­cą będą nam prak­ty­ka medy­ta­cji chrze­ści­jań­skiej oraz krót­kie wykła­dy biblij­ne pro­wa­dzo­ne przez naszych kapłanów.
  • CISZA – będzie­my two­rzyć miej­sca i czas na wyci­sze­nie; od niej roz­pocz­nie­my każ­dą modlitwę.
  • SPOTKANIE – pod­czas coty­go­dnio­wych czwart­ko­wych spo­tkań w małych gru­pach będzie­my dzie­lić się owo­ca­mi i dyle­ma­ta­mi naszych codzien­nych „spo­tkań na górze”.

Reko­lek­cje zakoń­czy­my wspól­nym week­en­do­wym wyjaz­dem (8−10 grud­nia) w góry.

Zapra­sza­my wszyst­kich mło­dych doro­słych: stu­diu­ją­cych, pra­cu­ją­cych, z rodzi­na­mi lub bez.

Kie­dy? 9 listo­pa­da – 10 grudnia

Gdzie? Przy bazy­li­ce Mariackiej

Koszt? 20 złotych

Jak się zgło­sić? Pyta­nia i zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres salanagorze@​gmail.​com do 30 paź­dzier­ni­ka b.r.

Wyda­rze­nie na Facebooku >