0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkanie z autorką bajek mariackich

Spotkanie z autorką bajek mariackich

Ser­decz­nie zapra­sza­my 3 grud­nia (nie­dzie­la) do bazy­li­ki Mariac­kiej na spo­tka­nie z Ewą K. Czacz­kow­ską — autor­ką „Bajek, opo­wie­ści i legend mariackich”. 

Spo­tka­nie odbę­dzie się w godzi­nach 9.00−14.30.

Na Mszach św. o godz. 9.00, 10.00, 11.15, 12.00 i 13.00 homi­lię wygło­si ks. Bar­tosz Chę­ciek — dyrek­tor Wydaw­nic­twa Biblos w Tar­no­wie, któ­re jest wydaw­cą książki.

Po Mszach św. w zakry­stii bazy­li­ki odby­wać się będzie pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek przez autorkę.

Po Mszy św. o godz. 13.00 spo­tka­nie autor­skie i moż­li­wość wysłu­cha­nia wybra­nych opowieści.

Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariackie

Baśnie i legen­dy to fascy­nu­ją­cy świat. W nim nikt się nie gubi. Tu wszyst­ko jest jasne — wia­do­mo, co jest dobrem, a co złem. A dobro zawsze wygry­wa. Oto pięk­ne i mądre mariac­kie baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy. Nie­któ­re opo­wie­dzia­ne na nowo, inne — spi­sa­ne po raz pierwszy.

Skąd wzię­ły się wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Jak ważą­cy pięć ton dzwon rycer­ski zna­lazł się na wie­ży mariac­kiej? Kie­dy i dla­cze­go Karol Woj­ty­ła po raz pierw­szy odwie­dził Kraków?

Autor­ką książ­ki jest Ewa Czacz­kow­ska — publi­cyst­ka, dok­tor histo­rii, wykła­dow­ca. Napi­sa­ła ona wie­le ksią­żek, w tym bio­gra­fię św. Fau­sty­ny i kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Ilu­stra­cje przy­go­to­wa­ła Kata­rzy­na Fus.