0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkanie z Ikoną — Teologia Piękna: Lectio Divina

Spotkanie z Ikoną — Teologia Piękna: Lectio Divina

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Teologia Piękna, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 21 maja o godz. 19.30 w salce katechetycznej przy pl. Mariackim 7.

Lec­tio divi­na to świę­te czy­ta­nie. Iko­na jest dzie­łem ludz­kim, dla­te­go też pod­sta­wą jej czy­ta­nia jest zna­jo­mość jej este­ty­ki i histo­rii. Nie­mniej ludz­ka her­me­neu­ty­ka iko­ny jest zale­d­wie doty­ka­niem jej powierzch­ni, wstę­pem do wła­ści­wej lek­tu­ry. Iko­na wbrew pozo­rom nie jest zwy­kłym pła­skim malo­wi­dłem – ona jest oknem, któ­re doma­ga się wej­rze­nia w głąb. Temu zada­niu słu­ży wła­śnie świę­te czy­ta­nie, któ­re poprzez spoj­rze­nie na jej powierzch­nie pro­wa­dzi do przedar­cia się przez jej powło­kę po to by zaj­rzeć do jej wnętrza.

Kolej­ne nasze spo­tka­nie będzie poświę­co­ne teo­lo­gii iko­ny. Spró­bu­je­my na nim odpo­wie­dzieć na pyta­nia jakie pod­sta­wy teo­lo­gicz­ne rzą­dzą iko­ną? Dla­cze­go jest ona dzie­łem boskim, mimo iż z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia wyda­je się być po pro­stu ludz­kim dzie­łem sztu­ki? W jaki spo­sób wła­ści­wym arty­stą piszą­cym iko­nę jest sam Bóg? Czy to jest w ogó­le moż­li­we, żeby w skoń­czo­nej for­mie ten Nie­skoń­czo­ny Arty­sta mógł się wyra­zić? Czym róż­ni się iko­na od idola?

A nade wszyst­ko spró­bu­je­my prak­tycz­nie nauczyć się tego wspa­nia­łe­go świę­te­go czy­ta­nia ikon.

Spo­tka­nie poprowadzą:

NADIA MIAZHEVICH
Jestem iko­no­pi­sar­ką, pocho­dzę z Miń­ska na Bia­ło­ru­si, zosta­łam ochrzczo­na w koście­le pra­wo­sław­nym, kon­wer­to­wa­łam na kato­li­cyzm obrząd­ku grec­kie­go. Stu­dio­wa­łam malar­stwo w Miń­sku. Inte­re­su­ję się sztu­ką bizan­tyj­ską. Jestem autor­ką i współ­re­dak­tor­ką blo­ga poświę­co­ne­go sztu­ce ikon, iko­no­pi­sar­stwu oraz teo­lo­gii iko­ny (blo​gok​no​.com). Swo­ją pasję łączę z pra­cą nauczy­cie­la w przed­szko­lu językowo-artystycznym.

O. DR JAN STRUMIŁOWSKI OCIST
Mnich cyster­ski, dogma­tyk, wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach. Prze­or i mistrz nowi­cja­tu w Archio­pac­twie Cyster­skim w Jędrze­jo­wie. Zaj­mu­je się teo­lo­gią pięk­na, teo­lo­gią try­ni­tar­ną i chry­sto­lo­gią oraz teo­lo­gicz­ną teo­rią pozna­nia, zwłasz­cza w aspek­cie egzy­sten­cjal­nym i este­tycz­nym, a tak­że jej rela­cja­mi z filo­zo­fią współ­cze­sną oraz nauka­mi empi­rycz­ny­mi. Autor licz­nych publi­ka­cji, współ­re­dak­tor blo­ga „okno”.