0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkanie z twórcami książki „Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…”

Spotkanie z twórcami książki „Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…”

25 stycz­nia br. w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z auto­rem książ­ki  „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” Lesz­kiem Maza­nem i z twór­cą zamiesz­czo­nych w niej utwo­rów, m.in. „Modli­twy” Mie­czy­sła­wem Czumą. 

Idea stwo­rze­nia takiej książ­ki zro­dzi­ła się w cie­ka­wych oko­licz­no­ściach. „Pierw­sza roz­mo­wa o tym, że powin­na powstać publi­ka­cja o Wie­ży Mariac­kiej odby­ła się pod­czas meczu Cra­co­vii z Bruk-Bet Nie­cie­czą. W pierw­szej wer­sji mia­ła to być ksią­żecz­ka. Ksiądz infu­łat wrę­czył mi książ­kę z legen­da­mi o Kra­ko­wie. Mia­łem tam dopi­sać jesz­cze legen­dy o koście­le Mariac­kim. Zaczą­łem nad tym pra­co­wać i wyszło kil­ka­set stron, nie tyl­ko samych legend” – mówił pod­czas spo­tka­nia Leszek Mazan.

Twór­cy publi­ka­cji wraz z pro­bosz­czem bazy­li­ki Mariac­kiej ks. inf. Dariu­szem Rasiem czy­ta­li cie­ka­wost­ki, opo­wia­da­nia i aneg­do­ty zamiesz­czo­ne w publi­ka­cji. Przy­to­czy­li opo­wieść o  histo­rii mariac­kiej „bitwy pod Par­ka­na­mi” czy o głę­bo­kim śnie orga­ni­sty pod­czas paster­ki. Ponad­to Mie­czy­sław Czu­ma odczy­tał swo­ją „Pasto­rał­kę krakowską”.

Książ­kę moż­na nabyć w zakry­stii bazy­li­ki Mariac­kiej, w kasie bile­to­wej i w skle­pie Arkos. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość jej zamó­wie­nia. W tej spra­wie pro­si­my o e‑mail na adres:  media@​mariacki.​com.