0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Spowiedź w czasie epidemii

Spowiedź w czasie epidemii

Ze wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce w cza­sie epi­de­mii ogra­ni­cze­nia sakra­ment poku­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej będzie moż­li­wy tyl­ko w pil­nych przy­pad­kach i z zacho­wa­niem limi­tu 5 osób przy­by­wa­ją­cych w świątyni.
Przy­po­mi­na­my wier­nym, że gdy nie mają dostę­pu do kapła­na i z tego powo­du nie mogą sko­rzy­stać z sakra­men­tal­ne­go roz­grze­sze­nia, mogą uzy­skać prze­ba­cze­nie grze­chów nawet śmier­tel­nych przez akt żalu doskonałego.
„Gdy żal wypły­wa z miło­ści do Boga miło­wa­ne­go nade wszyst­ko, jest nazy­wa­ny „żalem dosko­na­łym” lub „żalem z miło­ści” (con­tri­tio). Taki żal odpusz­cza grze­chy powsze­dnie. Przy­no­si on tak­że prze­ba­cze­nie grze­chów śmier­tel­nych, jeśli zawie­ra moc­ne posta­no­wie­nie przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej, gdy tyl­ko będzie to moż­li­we” (Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go 1452).