0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Święte Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne

Zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabożeństw. 

Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy i moż­li­wość modli­twy oraz sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi do godz. 23.00.

Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, gdzie będzie moż­li­wość indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji oraz przy­stą­pie­nia do kon­fe­sjo­na­łu do godz. 23.00. O godz. 21.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do sytości.

Wiel­ka Sobo­ta — litur­gię roz­pocz­nie­my przed bazy­li­ką od poświę­ce­nia ognia, a następ­nie uro­czy­sta litur­gia pas­chal­na, któ­rą zakoń­czy pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół bazy­li­ki Mariac­kiej. Poświę­ce­nie pokar­mów w naszej bazy­li­ce od godz. 10.00. do godz. 16.00. Abp Marek Jędra­szew­ski poświę­ci pokar­my przed bazy­li­ką i wraz z wła­dza­mi mia­sta zło­ży wszyst­kim wiel­ka­noc­ne życze­nia o godz. 13.00.

Kan­ce­la­ria para­fial­na w Wiel­ki Czwar­tek i Wiel­ki Pią­tek będzie nie­czyn­na. W wypad­ku nagłych i waż­nych spraw pro­si­my o kon­takt w zakry­stii bazyliki.