0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym kolo­rem litur­gicz­nym. Wcze­snym ran­kiem mło­dzież z para­fial­nej gru­py PANAMA wraz z ks. Łuka­szem i ks. Paw­łem wyle­cia­ła na Świa­to­we Dni Młodzieży;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go, pustel­ni­ka z Egip­tu;
‑w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra. O godz. 19.30 kon­cert kolęd w wyko­na­niu chó­ru Can­ti­cum Iubilaeum;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.30 suma odpu­sto­wa ku czci św. Agniesz­ki w koście­le Gar­ni­zo­no­wym przy ul. Dietla;

2.Przez cały tydzień skła­da­li­śmy ofia­ry do skar­bon na misje: zebra­no na ten cel 2.032 zło­tych. Zaś w dniu, w któ­rym wie­lu z nas wspo­ma­ga Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy, któ­rej celem jest w tym roku zebra­nie środ­ków na zakup nowo­cze­sne­go sprzę­tu medycz­ne­go dla spe­cja­li­stycz­nych szpi­ta­li dzie­cię­cych, i my pra­gnie­my podzię­ko­wać za cało­rocz­ną hoj­ność cha­ry­ta­tyw­ną Kra­ko­wian. W cią­gu ubie­głe­go roku pod­czas roz­ma­itych kwest i dobro­czyn­nych ini­cja­tyw zosta­ło od Was prze­ka­za­ne potrze­bu­ją­cym ponad 200 tysię­cy zło­tych. Te środ­ki w imię Ewan­ge­lii wspar­ły dobre dzie­ła, w tym m.in. sie­ro­ci­niec w Boli­wii. Za ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne podziękowanie!