0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym kolo­rem liturgicznym;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go. O godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go wraz z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
- trwa w Para­fii dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Jej plan zamiesz­czo­ny jest w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. W następ­ną nie­dzie­lę o godz. 10.00 odpra­wi­my mszę w inten­cjach wszyst­kich, któ­rzy przyj­mu­ją nas gościn­nie z wizy­tą dusz­pa­ster­ską. Szcze­rze dzię­ku­je­my za otwar­tość i zaufa­nie, z jakim wciąż się spotykamy.

W nie­dzie­lę rów­nież o godz. 11.30 suma odpu­sto­wa ku czci św. Agniesz­ki w koście­le Gar­ni­zo­no­wym przy ul. Die­tla. O godz. 15.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II cen­tral­ne nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne prze­ży­wa­ne­go Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­re­mu będzie prze­wod­ni­czył abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta krakowski.

2. Przez cały tydzień skła­da­li­śmy ofia­ry do skar­bon. Na misje zebra­no 1.488 zło­tych. Zaś w dniu, kie­dy wie­lu z nas wspo­ma­ga Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy, któ­rej celem jest w tym roku zebra­nie środ­ków na zakup nowo­cze­sne­go sprzę­tu medycz­ne­go dla spe­cja­li­stycz­nych szpi­ta­li dzie­cię­cych i my pra­gnie­my podzię­ko­wać za cało­rocz­ną hoj­ność cha­ry­ta­tyw­ną Kra­ko­wian. W cią­gu ubie­głe­go roku pod­czas roz­ma­itych kwest i dobro­czyn­nych ini­cja­tyw zosta­ło od Was prze­ka­za­ne potrze­bu­ją­cym ponad 180 tysię­cy zło­tych. Za ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne podziękowanie!